Pierwsze kroki z Enterprise Architect 13 (webinar)

Jak stworzy? swój pierwszy model w Enterprise Architect? Jakie s? zalety modelowania w EA w porównaniu do programu do rysowania diagramów?

Na takie pytania odpowiada webinar poprowadzony przez Scotta Hebbarda z Sparx Systems (stycze? 2017).

Ogl?daj?c webinar mo?na nauczy? si? nast?puj?cych zagadnie?:

 • wizualizowanie idei i zalety modelowania w Enterprise Architect,
 • tworzenie pakietów, diagramów i elementów modeli bazuj?cych na wzorcach dost?pnych w programie,
 • u?ycie diagramów UML do przyk?adowego zilustrowania interakcji klienta z systemem bankowym.

Kwietniowe webinary MindManager

Ju? w kwietniu dwa bezp?atne webinary na ?ywo o programie MindManager:

 • ?roda 5 kwietnia 2017 – 17:00 (czas trwania: 1 godzina)

  ISO-compliant risk and opportunity management with MindManager (ISO 9001:2015 and ISO 31000) [rejestracja]
  Dr. Gruber z Gruber Partner zaprezentuje informacje o zarz?dzaniu ryzykiem i szansami nie tylko przez zarz?d firmy, ale w ramach ca?ego przedsi?biorstwa. 

 • Czwartek 20 kwietnia 2017 – 11:00 (czas trwania: 1 godzina)

  Visualise and manage projects and knowledge – with MindManager Enterprise and Microsoft SharePoint [rejestracja]
  Przegl?d zalet integracji MindManager Enterprise z Microsoft Sharepoint w kontek?cie projektów i aktywno?ci zwi?zanych z zarz?dzaniem wiedz? w organizacjach.

Karty referencyjne SysML 1.4

SysML 1.4 karty referencyjne - Enterprise Architect

Specyfikacja OMG SysML przygotowana przez Tima Weilkiensa z zespo?u normuj?cego SysML na 4 stronach A4? Tak, dzi?ki analitykowi Guillaume Finance, który przekszta?ci? specyfikacj? w czytelne diagramy. Oczywi?cie, korzystaj?c z Enterprise Architect.

Warto mie? takie karty referencyjne SysML zawsze pod r?k?.

Do pobrania: SysML 1.4 reference card with Sparx Systems Enterprise Architect (PDF – english version) (link: community.sparxsystems.com)