in Inne

Jason Fried z 37signals: pytania, pytania, pytania

jason_fried

Jason Fried z 37signals ka?de dzia?anie biznesowe, ka?d? decyzj? projektow? poprzedza odpowiedziami na pytania:

  • Dlaczego to robimy?
  • Jaki problem rozwi?zujemy?
  • Czy to jest obecnie u?yteczne?
  • Jak? warto?? dodajemy?
  • Czy to zmieni czyje? zachowanie?
  • Czy jest prostsze rozwi?zanie?
  • Z czego rezygnujemy realizuj?c nasz pomys??
  • Czy to jest naprawd? warto?ciowe?

Szczeg?owe podpytania doprecyzowuj?ce ka?de z pyta? na blogu Signal vs Noise. Na przyk?ad:

Is it really worth it?

This one should come up all the time. Is what were doing really worth it? Is this meeting worth pulling 6 people off their work for an hour? Is it worth pulling an all-nighter tonight or could we just finish it up tomorrow? Is it worth getting all stressed out over a press release from a competitor? Is it really worth spending $1000/week on Google Adwords? Is it really worth?

Link (fot. Matt Peck)