in Programowanie

Projektowanie baz danych z Enterprise Architect 12 (webinar)

Przygotowany przez producenta programu Enterprise Architect webinar przedstawia zawarty w nowej wersji programu zestaw narz?dzi do projektowania baz danych. W tym nowy Database Builder, który istotnie zwi?ksza funkcjonalno?? modelowania danych w programie i u?atwia u?ytkownikowi przechodzenie od modelu poprzez generowanie i synchronizacj? do dzia?aj?cej bazy danych.

Webinar pozwala nauczy? si? w jaki sposób:

  • stworzy? model bazy danych korzystaj?c z predefiniowanych wzorców,
  • po??czy? si? z dzia?aj?c? baz? danych, uruchomi? zapytania i porówna? ró?nice,
  • synchronizowa? schemat bazy po zmianach modelu z dzia?aj?c? baz? danych .

Webinar zosta? opublikowany przez Sparx Systems 31 marca 2015.