in Programowanie

Pierwsze kroki z Enterprise Architect 13 (webinar)

Jak stworzy? swój pierwszy model w Enterprise Architect? Jakie s? zalety modelowania w EA w porównaniu do programu do rysowania diagramów?

Na takie pytania odpowiada webinar poprowadzony przez Scotta Hebbarda z Sparx Systems (stycze? 2017).

Ogl?daj?c webinar mo?na nauczy? si? nast?puj?cych zagadnie?:

  • wizualizowanie idei i zalety modelowania w Enterprise Architect,
  • tworzenie pakietów, diagramów i elementów modeli bazuj?cych na wzorcach dost?pnych w programie,
  • u?ycie diagramów UML do przyk?adowego zilustrowania interakcji klienta z systemem bankowym.