Visual Studio Code 1.7

Visual Studio Code

Microsoft udost?pni? now? wersj? 1.7 w?asnego bezp?atnego edytora dla programistw Visual Studio Code.

Edytor wspiera JavaScript, TypeScript i Node.js, jak rwnie? dzi?ki wtyczkom m.in. C++, C#, Python, PHP, GO. Program jest dost?pny dla Windows, Linux i macOS.

Visual Studio Code [najnowszy build v.1.7.2]

Enterprise Architect i zaawansowane prace nad bazami danych (webinar)

Webinar z lutego 2016 przeprowadzony przez analityka Sparx Systems przedstawia zawansowane zagadnienia pracy nad bazami danych w programie Enterprise Architect.

W szczeglno?ci prezentuje:

 • koncepcj? u?ytecznego modelu bazy danych, w tym korzystania z kluczy zewn?trznych i widokw,
 • dostosowywanie generowania schematu DDL do w?asnych potrzeb,
 • reverse engineering schematw z dzia?aj?cych baz danych.

W trakcie webinaru uczestnicy zadawali pytania prowadz?cemu. Pytania i odpowiedzi oraz przyk?adowy model bazy danych (plik .eap) wykorzystany w trakcie zaj?? znajduje si? na stronie Enhanced Database Engineering with Enterprise Architect.

Projektowanie baz danych z Enterprise Architect 12 (webinar)

Przygotowany przez producenta programu Enterprise Architect webinar przedstawia zawarty w nowej wersji programu zestaw narz?dzi do projektowania baz danych. W tym nowy Database Builder, ktry istotnie zwi?ksza funkcjonalno?? modelowania danych w programie i u?atwia u?ytkownikowi przechodzenie od modelu poprzez generowanie i synchronizacj? do dzia?aj?cej bazy danych.

Webinar pozwala nauczy? si? w jaki sposb:

 • stworzy? model bazy danych korzystaj?c z predefiniowanych wzorcw,
 • po??czy? si? z dzia?aj?c? baz? danych, uruchomi? zapytania i porwna? r?nice,
 • synchronizowa? schemat bazy po zmianach modelu z dzia?aj?c? baz? danych .

Webinar zosta? opublikowany przez Sparx Systems 31 marca 2015.

Premiera PL/SQL Developer 11

Dwa lata po poprzedniej wersji firma Allround Automations zaprezentowa?a w marcu program PL/SQL Developer 11.

 Znalezione obrazy dla zapytania allround automations logo

W skrcie zmiany:

 • dodatkowe funkcjonalno?ci w oknie SQL (np. Compare records)
 • dodatkowe funkcjonalno?ci w oknie Test (np. Run to cursor line)
 • rozszerzenia okna Plan (np. Execution Plan w HTML, Text i XML)
 • dodatkowe funkcjonalno?ci w oknie Edytorze Definicji Tabel (np. wsparcie dla identity columns Oracle 12c)
 • rozszerzenia Asystenta Kodu (np. mo?liwo?? wyboru wielu pozycji na li?cie kolumn lub parametrw)

Ponadto zmieniono i dodano dodatkowe funkcjonalno?ci do IDE, Ustawie? IDE, Listy Okien, Pola Wyszukiwania, Przegl?darki Obiektw, Okna Sesji, Narz?dzia do Importu/Eksportu Tabel oraz Menad?era Testw.

Do pobrania: PL/SQL Developer 11 Testowy (EXE, ok. 20MB)

Premiera Enterprise Architect 12

enterprise-architect-12

Z du?? przyjemno?ci? zawiadamiamy, ?e nowa wersja programu Enterprise Architect ju? jest.

Zmiany w skrcie:

 • mo?liwo?? zmiany tematu interfejsu u?ytkownika
 • okno szybkiego dost?pu do wielu wsp?nych i zaawansowanych funkcji
 • belka nawigacyjna do szybkiego przechodzenia w ramach modelu
 • rozbudowany zestaw narz?dzi do baz danych
 • wsparcie dla szablonw aplikacji z projektowaniem interfejsu u?ytkownika  dla WWW, Apple, Android i innych
 • projektant schematw
 • debugger XSLT
 • edycja i walidacja XML i XSD
 • wbudowane w program Visual Studio Link i Eclipse Link (od edycji Professional)

i wiele innych.

U?ytkownicy posiadaj?cy aktywn? opcje aktualizacji (w ci?gu 12 miesi?cy od daty zakupu) mog? od razu pobra? i zaktualizowa? program. Pozostali u?ytkownicy musz? zakupi? aktualizacje, aby zacz?? korzysta? z nowej wersji.

Dla osb zainteresowanych programem dost?pna jest  Wersja Demonstracyjna EA 12 o pe?nej funkcjonalno?ci, ale ograniczona czasowo (30 dni).

Premiera Enterprise Architect 11

ea11-premiera

Sparx Systems udost?pni? now? wersj? 11 swojego flagowego programu Enterprise Architect. O zmianach i udoskonaleniach mo?na napisa? bardzo du?o, dlatego wi?cej informacji znajdzie si? w kolejnych wpisach.

Enterprise Architect w skrcie – s?owa kluczowe i wyrzniki nowej wersji:

 • Software Business Systems: Dokumentacje, Wykresy i Raporty
 • Team Based Modeling: Komunikacja i Bezpiecze?stwo
 • Nowe / Rozszerzone profile: NIEM, GML, ArchiMate i inne 
 • Ulepszone UI: Team Review, Matryca Relacji, Przegl?darka elementw
 • Kodowanie i Skrypty: Profilowanie, Gramatyki i Roundtripping
 • Symulacja: Obiekty, Akcje, Parametry i API
 • Analiza Dzia?ania: Raporty Funkcji, 64-bity i inne
 • Nowe opcje Wdro?enia: Cloud, RAS, OSLC, Firebird
 • Diagramy: Kafelki, Przeroczysto?ci, Tematy i Przechowywanie

Dla osb zainteresowanych programem dost?pna jest  Wersja Demonstracyjna EA 11 o pe?nej funkcjonalno?ci, ale ograniczona czasowo (30 dni).